Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Vedlevody – půjčovna lodí a raftů

 

1. Objednávka a rezervace

1.1. Objednávku a rezervaci lze provést prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.vedlevody.cz, emailu info@vedlevody.cz , prostřednictvím telefonu +420720555965 nebo osobně v sídle půjčovny v Rožmberku nad Vltavou 70, 382 18

1.2. Přijatá objednávka lodí nebo rezervace ubytování bude vždy potvrzena emailem. Půjčovna Vedlevody si vyhrazuje právo přijatou objednávku nebo rezervaci stornovat, a to z důvodu plné kapacity. O tomto bude vždy zákazník po přijetí objednávky nebo rezervace informován.

1.3. Při provedení rezervace s platbou předem (dále jen záloha) je zákazník povinen tuto zálohu uhradit na základě zaslaných pokynů. Pokud záloha není vyžadována, proběhne platba za služby půjčovny lodí na místě při poskytnutí služby v hotovosti, nebo kartou stejně tak jako doplatek, pokud záloha hrazena byla.

1.4. V případě zrušení objednávky nebo rezervace nebude částka zákazníkovi vrácena.

 

2. Změna a zrušení rezervace

2.1. Objednávku nebo rezervaci může zákazník kdykoliv změnit nebo zrušit buď emailem, nebo telefonicky.

2.2. Při zrušení rezervace nebo její části zákazníkovi uhrazená záloha propadá.

2.3. Půjčovna Vedlevody si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo rezervaci při neuhrazení zálohy.

2.4. V případě nesplavnosti řeky nebo jiného zásahu „vyšší moci“ bude o tomto půjčovna Vedlevody neprodleně informovat zákazníka a pokud nedojde k dohodě na jiném termínu, rezervace bude zrušena a záloha vrácena.

 

3. Pronájem plavidel a vybavení

3.1. Podpisem smlouvy o pronájmu vzniká zákazníkovi právo na dočasné užívání plavidel a vybavení. Pro uzavření smlouvy je nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez tohoto dokladu nemohou být plavidla a výbava předána. Při převzetí je zákazník povinen zkontrolovat předaný materiál a svým podpisem potvrzuje, že převzal materiál v pořádku a na dobu uvedenou ve smlouvě. Zákazník také podpisem smlouvy potvrzuje, že souhlasí s vydáním elektronické účtenky a jejím odesláním na emailovou adresu a nebude vyžadovat tištěnou verzi účtenky.

3.2. Předání plavidel a výbavy proběhne na předem domluveném místě v předem sjednaný čas.

3.3. Zákazník je povinen předat plavidla a vybavení nejpozději poslední den uvedený ve smlouvě do 19:00. Vrácení plavidel probíhá na místě a čase určeném zákazníkem.

3.4. V případě pozdějšího návratu plavidel je půjčovna Vedlevody oprávněna účtovat smluvní pokutu 100,- Kč za každou započatou hodinu a kánoi (Vydra, Baraka) a 300,- Kč za každou započatou hodinu a raft (Colorado, Robfin), které nebyly vráceny včas na domluveném místě.

3.5. Plavidla a vybavení je zákazník povinen užívat výlučně k účelu, ke kterému jsou určena. Dále je zákazník povinen s vybavením zacházet tak, aby na něm nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí vždy bezodkladně informovat společnost Vedlevody. Zákazník není oprávněn jakkoliv upravovat vypůjčené vybavení bez předchozího souhlasu společnosti Vedlevody, a dále je zákazník povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

3.6. Zapůjčená plavidla a vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud nebude předmět pronájmu vrácen v pořádku, je zákazník povinen zaplatit částku odpovídající nákladům na opravu nebo koupi nového vybavení. Toto se nevztahuje na následující:

• Poškození vzniklo při plavbě a bylo nezaviněné

• Prasklá loď při najetí na kámen, prasklá sedačka při sjezdu jezu atp.

3.7. Za úmyslné poškození zapůjčeného vybavení se považuje především následující:

• Úmyslné poškození výbavy – například prosezená vesta, zářezy nožem, zdeformovaný barel od sezení.

• Poškození ohněm – propálení plavidel, barelů nebo vest u ohně, ale i cigaretou.

• Prasknutí nafukovací lodě působením tepla nebo slunce – nafukovací plavidla je třeba VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskla.

• Poškozením výbavy na jezu, který je na mapce, kterou dostanete vždy při vyplutí, označen jako nebezpečný nebo nesjízdný.

• Poškození pádel při přenášení plavidel – pádla se nesmí používat tak, že se provléknou oky plavidel a loď se na nich nese. Pádla se tímto způsobem ohnou a zničí.

• Škody vzniklé nerespektováním pokynů zaměstnanců půjčovny.

• Další, zde neuvedené úmyslné jednání, které vede ke znehodnocení zapůjčeného vybavení.

3.8. V případě ztráty nebo odcizení vypůjčeného vybavení se uplatní ceník v bodu 3.9. těchto podmínek. V případě odcizení plavidel je nutné vždy přivolat Policii ČR a předložit firmě Vedlevody protokol o ohlášení krádeže.

3.9. Ceník ztraceného nebo poškozeného vybavení:

Kanoe Vydra 15 000,- Kč

Kanoe Baraka 30 000,- Kč

Raft Colorado 450 40 000,- Kč

Raft Robfin 45 000,- – 65 000,- Kč

Pádlo (různé) 850,- Kč

Barel 30l nebo 50l 1500,- Kč

Vesta 1000,- Kč

Pumpa 650,- Kč

3.10. V případě, že nebude zákazník schopen uhradit škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení plavidel v hotovosti při vrácení plavidel, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dluhu bezhotovostně do 14 dnů na účet společnosti Vedlevody.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Zapůjčené vybavení na splouvání a pronajaté ubytování užívá zákazník na vlastní riziko. Půjčovna Vedlevody nenese žádnou odpovědnost škody na zdraví nebo majetku zákazníka nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení nebo ubytování.

4.2. Půjčovna lodí neručí za vodotěsnost barelů. Cenné věci doporučujeme umístit do barelu až po umístění do vodotěsného obalu.

4.3. Společnost Vedlevody je oprávněna kdykoliv tyto smluvní podmínky změnit nebo upravit. Ty vstupují v platnost v době zveřejnění na internetu na stránkách www.vedlevody.cz a nově podepisované smlouvy se vždy řídí aktuálně platnými podmínkami.

4.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

4.5. Objednávkou, rezervací nebo prostým vstupem do prostoru půjčovny Vedlevody návštěvník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a provozním řádem.

 

V Rožmberku nad Vltavou dne 9.5.2024